PT-Santa-Maria-20130520-089

. Azoren, Portugal, Santa Maria, São Lorenço, Thomas Euring.