PT-Santa-Maria-20130520-049

. Azoren, Portugal, PR3SMA, Santa Maria, São Lorenço, Thomas Euring.

Azoren – Santa Maria